REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHINY DREAM1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Shiny Dream Producent Odzieży Artystycznej Łukasz Rosiński. (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Wejherowie (84-200 Wejherowo) ul. 3 Maja 5/2b, posiada nr. NIP: 841-138-34-32 , REGON 221843486
1.2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres: biuro@shinydream.pl. telefonu: 58 736-16-44 lub 511-043-614
1.3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż prezentowanych produktów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie kraju oraz UE
1.4. Wszystkie ceny Sprzedawcy są podane w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.


2. PROCEDURA ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY
2.1. Umieszczone towary na witrynie sklepu Sprzedawcy wraz z oznaczeniem ich cen nie stanowią oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert.
2.2. Kupujący składa zamówienie w formie elektronicznej i stanowi ono ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie sklepu Sprzedawcy za określoną tam cenę. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym.
2.3.W celu dokonania zakupów należy dodać do koszyka wybrane produkty i złożyć zamówienie. Postawą jego realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia, a w szczególności adresu e - mail. Na ten adres zostanie wysłana informacja o złożeniu zamówienia.
2.4. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sprzedawca potwierdzi jej otrzymanie.
2.5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
- dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania zamówienia przez sklep,
- dla zamówień płatnych przelewem - w momencie otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu.
2.6. Sprzedawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego oświadczenia woli o zawarciu umowy.
2.7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
2.8. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
gotówka – przy odbiorze towaru,
tradycyjny przelew bankowy lub płatność za pośrednictwem operatora Przelewy 24.
2.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura, na życzenie Kupującego.
2.10. W momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Kupujący otrzymuje informację o wysłaniu towaru.
2.11. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób:
Paczkomaty ( przedpłata ) - 11 zł
Kurier DPD ( przedpłata ) - 16 zł

Kurier DPD ( pobranie ) - 19 zł3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

3.1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@shinydream.pl bądź też listownie na adres:

Shiny Dream Producent Odzieży Artystycznej Łukasz Rosiński ul. 3 Maja 5/2b, 84-200 Wejherowo

3.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym z nie oderwaną etykietą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz kosztów przesyłki ze sklepu do Kupującego. Koszty przesyłki zwracanego do sklepu towaru obciążają Kupującego. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przelewem internetowym na konto wskazane przez Kupującego albo przekazem pocztowym na adres wskazany przez Kupującego.


4 REKLAMACJE
4.1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Sprzedawcy są nowe.
4.2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony na wolny od wad bądź nastąpi zwrot gotówki na wskazane przez klienta konto i ponownie dostarczony na koszt Sprzedawcy.
4.3. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
4.4. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będą możliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu) to Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru, według woli Kupującego.
4.5. Kupujący traci uprawnienia określone w ust. 2 i 3, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
4.6. Koszty przesyłki towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową ponosi Sprzedawca.
4.7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy go odesłać na adres:

Shiny Dream Producent Odziezy Artystycznej Łukasz Rosiński ( ul. 3 Maja 5/2b, 84-200 Wejherowo )


4.8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
4.9. Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii pokazane na witrynie www.sklep.shinydream.pl zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistych.


5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Kupujący, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane
5.2. Zakładając konto Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, w celach związanych z realizacją sprzedaży towarów, podanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku). Jednocześnie Sprzedawca zapewnia, iż dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu.
5.3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane adresowe Sprzedawcy podane są we wstępie do niniejszego regulaminu.
5.4. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W celu usunięcia danych należy wysłać odpowiednie żądanie na piśmie pod adres Sprzedawcy.
5.5. Kupujący zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety korzystania z sieci Internet.
5.6. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą.
5.7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy Regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep Sprzedawcy nieodpłatnie udostępnia Kupującym niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy.
6.2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
6.3. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sprzedawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z komputerem, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sprzedawcy, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.
Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.